TR
EN
RU

Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni

 

"Seçil Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası" için lütfen tıklayınız.

"Seçil Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu" için lütfen tıklayınız.

 

Seçil Kauçuk A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Seçil Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. (“Seçil”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsam çerçevesinde ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Seçil tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, internet sitesi, sosyal medya mecralar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Seçil ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 • Şirket’in ürün veya hizmet sunabilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini;
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Şirket'in ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Şirket'in istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Finans veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Şirketimizin ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi,
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası.

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir: 

 • Şirket’imizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; 
 • Şirket’imizin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; 
 • Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi; 
 • Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması; Şirketimizin, iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;   Seçil, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ve gerekli ve zorunlu olması hâlinde üçüncü kişilere veri aktarabilir; 
 • Kanun ya da düzenlemeler uyarınca öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  
 • Mahkeme kararı veya düzenleyici ve denetleyici kamu kurumu kararı/talimatının yerine getirilmesi, 
 • İdari ve teknik tedbirlerin ve de altyapı güvenliğinin sağlanması ve
 • Hukuki uyuşmazlık hâlinde Seçil’in haklarının korunması. 

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Seçil’in sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

 

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

5. Veri Güvenliği

Seçil, kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca Seçil, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikâyetlerinizi buradaki formu doldurarak Tarsus-Adana Karayolu, 7. Km. 33400 Tarsus/Mersin, Türkiye adresine bizzat başvurabilir veya aynı adrese noter kanalı ve benzeri yollarla gönderebilirsiniz.